V.Z.W. Parochiale Werken Sint-Paulus
Botermelkstraat 63 /b
9300 Aalst
Tel. 053/78.80.16 of 053/78.96.96
B.T.W. nr.: 421.604.263
IBAN: BE07 7371 0128 0066
BIC: KREDBEBB
stpaulusaalst@telenet.be

 

GEBRUIKSOVEREENKOMST

De gebruiker aanvaardt volgende voorwaarden:

Algemene bepalingen:

Art. 1:   De gebruiker dient er rekening mee te houden, dat er in het complex nog andere activiteiten kunnen plaats hebben.  Elke gebruiker dient er dan ook voor te zorgen dat alle activiteiten behoorlijk kunnen verlopen zonder elkaar te hinderen. Het sanitair gedeelte moet voor elke gebruiker toegankelijk zijn.

Art. 2:   De gebruiker wordt geacht de toestand van de gebruikte ruimte te kennen en deze te gebruiken in de staat waarin zij zich bevindt.  De inventarislijst wordt door hem en voor het in gebruik nemen gecontroleerd en geschikt bevonden.

Art. 3:   Het zaalmeubilair mag niet buiten de zaalruimte gebruikt worden, tenzij dit vooraf met de VZW overeengekomen was.

Art. 4:   De gebruiker is aansprakelijk voor eventuele ongevallen.  Hij moet steeds de gebruikelijke veiligheidsvoorschriften in acht nemen.  Hij verklaart op de hoogte te zijn van de geldende reglementering ter zake, en van de te nemen maatregelen met betrekking tot de gebruikte ruimte.  De nodige verzekeringen dienen door de gebruiker te worden afgesloten.

Art. 5:   De gebruiker dient alle wettelijke en reglementaire schikkingen na te leven die verband houden met het gebruik van de ruimte tijdens de gebruiksperiode (SABAM, accijnzen, lawaaihinder, enz.).

Art. 6:   De vergoeding van de gebruikte ruimte voor repetities, speciale voorbereidingen of dergelijke zal het voorwerp uitmaken van een aanvullende overeenkomst en dan ook afzonderlijk worden vergoed.

Art. 7:   Bij het afsluiten van het contract zal duidelijk worden aangegeven waarvoor de ruimte gebruikt wordt.  Bij het inlassen van ‘show-elementen’ zal er rekening mee gehouden worden dat de gebruikte zaal een parochiezaal is en dat alle activiteiten met deze status moeten verenigbaar zijn.  Striptease, seksshows, travestieshows en dergelijke zijn expliciet uitgesloten.  De gebruiker staat in voor het naleven van deze bepalingen.
Bij niet naleving ervan zal de gebruiker een schadevergoeding van 7.600 € betalen aan de VZW.
Bovendien heeft de VZW het recht, zodra zij er kennis van krijgt dat de gebruiker dergelijke activiteiten zal laten doorgaan in de zaal, het contract met onmiddellijke ingang op te zeggen en de gebruiker de toegang tot de zaal te ontzeggen.  Van deze beslissing zal de gebruiker per aangetekende brief of per deurwaardersexploot in kennis worden gesteld.
De VZW kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade die de gebruiker door deze opzegging zou lijden.  De reeds betaalde waarborg blijft eigendom van de VZW.

Art. 8:   De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van deze gebruiksovereenkomst.

Art. 9:   Alle geschillen omtrent de gebruiksovereenkomst of schadegevallen zullen, indien geen onderling akkoord, door de rechtbank van Dendermonde beslist worden.

Begin- en eind gebruiksperiode:

Art. 10: De gebruiksperiode begint te lopen vanaf 10 uur op de hierboven vastgestelde datum, tot de volgende dag om 8 uur.  Tegen dit uur moet de gebruikte ruimte volledig opgeruimd zijn zoals voorzien in art. 16.
Indien men de ruimte vroeger wenst te gebruiken, wordt een toeslag gevraagd van 20 €.

Art. 11: De sleutel wordt op de dag van de activiteit overhandigd door Jonny De Ridder na telefonische afspraak (053/78.96.96).
De gebruiker heeft er alle belang bij om een situatieverslag te vragen bij het afhalen en terugbrengen van de sleutel.  In dit verslag zullen alle opmerkingen staan i.v.m. het respecteren van deze gebruiksovereenkomst tijdens het gebruik.

Art. 12: Bij het verlaten van de zaal moet de gebruiker de verwarming uitschakelen, de lichten doven en alle deuren sluiten.

Financiële verplichtingen:

Art. 13:

 • Ten laatste één week na reservatie schrijft de gebruiker de gebruiksvergoeding van de gereserveerde zaal + de waarborg ten bedrage van de gebruiksvergoeding van de zaal over op rekening BE07 7371 0128 0066 van de VZW Parochiale Werken Sint-Paulus.
 • Deze waarborg wordt volledig ingehouden als schadevergoeding indien de gebruiker de ruimte niet gebruikt op de vastgestelde datum en bij annulatie minder dan 1 maand op voorhand.
 • Zonder de betaalde waarborg is deze gebruiksovereenkomst ongeldig.
 • Inbreuken tegen deze gebruiksovereenkomst worden gesanctioneerd via de betaalde waarborg.
 • De globale afrekening (factuur van gebruiksovereenkomst en verbruikte goederen) wordt contant betaald.
 • De gebruiker-ondertekenaar stelt zich hoofdelijk borg voor het betalen van de globale afrekening.

Art. 14: Het gebruik van de keuken impliceert ook het gebruik van het keukenmateriaal.
Gebruik perculator: 5 € / dag.

Art. 15: Voor de verlichting, elektriciteit en verwarming te bekostigen wordt een energietoeslag gevraagd (zie onderstaande tabel).  Er geldt een zomertarief van 1/4 t.e.m. 15/10 en een wintertarief van 16/10 tem 31/3.

 

1 april – 15 oktober

16 oktober – 31 maart

Grote zaal

Feest

€ 10

€ 15

Weekend

€ 20

€ 30

Vergadering

€ 5

€ 7,5

Receptie

€ 10

€ 15

Scholen

€ 5

€ 7,5

Kleine zaal

Feest

€ 10

€ 15

Weekend

€ 20

€ 30

Vergadering

€ 5

€ 7,5

Receptie

€ 10

€ 15

Scholen

€ 5

€ 7,5

Familiezaal

Feest

€ 10

€ 15

Weekend

€ 20

€ 30

Vergadering

€ 5

€ 7,5

Receptie

€ 10

€ 15

Scholen

€ 5

€ 7,5

Catecheselokaal en Torenlokaal

Feest

€ 5

€ 7,5

Weekend

€ 10

€ 15

Vergadering

€ 2,5

€ 4

Receptie

€ 5

€ 7,5

Scholen

€ 2,5

€ 4

Art. 16: Schoonmaak

Het schoonmaken van de gebruikte ruimte is in de prijs inbegrepen.
Deze vergoeding omvat niet het opruimen van de gebruikte ruimte en het schoonmaken van de keuken en de tooginstallatie (inclusief gebruikte glazen, frigo, reinigen tapinstallatie, enz.)
Onder opruimen verstaat men:

 • Tafels en stoelen op zijn plaats zetten,
 • Vloer opvegen,
 • Glazen spoelen en afdrogen,
 • Toog proper maken,
 • Keuken kuisen,
 • Vaatwasmachine dient te worden gereinigd,
 • Sanitaire voorzieningen proper maken (ook afvalbakken) en gebruiksklaar maken.
 • Voor de rest mogen alleen vuilniszakken van de ILVA-dienst gebruikt worden.  Deze worden bij het einde van de gebruiksperiode aan de straat gezet (parochiepaneel) langs de binnenkant van de afsluiting.
 • Borstels, aftrekkers, dweilen en emmers worden door de VZW beschikbaar gesteld.
 • De gebruiker staat zelf in voor handdoeken, kuis- en afwasmiddel, schotelvodden, ILVA-vuilniszakken.

Bij het niet schoonmaken van keuken, tooginstallatie en / of sanitaire voorzieningen, zullen de schoonmaakkosten alsnog gefactureerd worden.

Art. 17: Beschadigingen

Beschadigingen aangebracht tijdens de gebruiksperiode, vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en zullen door hem gemeld en vergoed worden.  Deze vergoeding wordt door de VZW bepaald op basis van de vervangingswaarde van het beschadigde of vernietigde voorwerp en zal schriftelijk meegedeeld worden aan de ondertekenaar(s) van de overeenkomst.
De gebruiker stelt zich  borg voor de aangebrachte schade.  Hij kan hiertoe op eigen initiatief een tijdelijke verzekering afsluiten.
Versiering mag enkel aangebracht worden, indien hierdoor niets beschadigd wordt.
De gebruiker dient de versiering op het einde te verwijderen, samen met de vasthechtingsmiddelen. Confetti mag in geen geval gebruikt worden.
Voor de plakborden zal de gebruiker de wettelijke bepalingen naleven (fiscale zegels).

Art. 18: Dranken

 • Alle dranken– met uitzondering van wijn, koffie – door de gebruiker verbruikt tijdens de huurperiode, worden door de VZW geleverd.  In geval van tekort aan drank kan Hubert Van Gansbeke worden gecontacteerd (0486/56.66.18).
 • Beslissing Raad van Beheer van 27/12/2012: in geval van overtreding 125 € boete.
 • Het natellen van de dranken dient geregeld te worden met Hubert Van Gansbeke.
 • Voor de receptie, wijn- en kaasavond zal een forfait gevraagd worden.
 • De prijzen zullen niet gewijzigd worden binnen de 3 maanden vóór de geplande activiteit.

Art. 19: Onverbruikte dranken en leeggoed worden teruggeplaatst in de oorspronkelijke bakken.
Lege wijnflessen moeten meegenomen worden, zoniet zal hiervoor een bedrag worden aangerekend op de factuur (min. 10 €).

Art. 20: De VZW kan tijdens de gebruiksperiode de toegang tot de gebruikte ruimte niet ontzegd worden, dit ter controle van de activiteiten, naleving van het contract, aanleveren eigen dranken.

Art. 21: De beschikbaar gestelde accommodatie voldoet aan de voorwaarden opgelegd door het Ministerie van Volksgezondheid.

Art. 22: Beslissing Raad van Beheer 02/06/2017.